Návštěvní řád CHKO (doporučený).


 

V oblasti se zabezpečuje všestranná ochrana vymezeného území, zachování,využívání a obnova přírodního bohatství a krás pro jejich význam kulturní,hospodářský,zdravotní a rekreační. Na celém území CHKO není dovoleno :

1) Zneškodňovat (spalovat) odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody neb obce.

2) Tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.Kouření v lese.

3) Vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace.

4) Záměrné rozšiřování nepůvodních druhů rostlin a živočichů.

5) Provádět chemický posyp cest.

6) Měnit dochované přírodní prostředí.

7) V první zóně těžit nerosty. ( Vše viz zákon 114/1992 Sb.)

8) Na celém území okresů se zakazuje volné pobíhání psů a koček mimo oplocených pozemků majitele. Na veřejném prostranství v zastavěné části obce musí být psi vedeni na vodítku nebo musí nosit náhubek a být pod dohledem majitele. ( Viz vyhlášky Okresních úřadů "O opatřeních k ochraně obyvatelstva před nebezpečím vztekliny".)

9) Pořádání veřejných nebo hromadných akcí mimo sídliště a místa k tomu určená bez projednání se Správou CHKO.

10) Provozovat horolezectví a nocování bez stanů (bivakování). Vyjimky povoluje Správa CHKO.

11) Jakýmkoliv způsobem znečišťovat přírodní prostředí. 12) Rušit křikem a jiným hlukem volně žijící živočichy, pronásledovat je,ničit hnízda ptactva a v zimě se přibližovat ke krmelcům.

13) Poškozovat a ničit rostlinstvo,vstupovat do přírodních reservací (kromě turistických stezek),lučních a polních kultur a do hájených částí lesa.

14) Provádět průzkumné a výzkumné práce, sběr chráněných rostlin a živočichů bez souhlasu Ministerstva životního prostředí.

15) Poškozování kulturních památek.

16) Poškozovat označení přírodních reservací,turistických a lyžařských cest, orientačního či výstražného značení.

17) Jízda na kolech, koních, psích spřeženích a sněžných skútrech mimo schválené trasy.

18) Vstupovat do lyžařských běžeckých stop jinak než s běžeckými lyžemi.

Kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany přírody zajišťuje Správa CHKO prostřednictvím Stráže přírody.

Seznámit návštěvníky CHKO s tímto Návštěvním řádem se doporučuje všem správcům ubytovacích zařízení.

 

SNAŽME SE O TO,ABY PO NAŠÍ NÁVŠTĚVĚ VYPADALA TATO MÍSTA LÉPE NEŽ PŘED NÍ.

30.6.1998 ČSOP Štěpánka Desná

 

Ing.Zdeněk Joukl

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku